K úkolům Černých Šerifů ® patří:

Nabídka služeb


Úkoly Černých šerifů®.

střelnice

Cvičení na střelnici

K dalekosáhlým a různorodým úkolům Černých Šerifů® patří:

 • Střežení a zajišťování masových shromáždění (jako např. veletrhů, kongresů, sportovních mítinků a koncertů).
 • Transporty peněz a cenných předmětů stejně jako doprovod kurýrů.
 • Zajišťování objektů pro soukromé i veřejné zadavatele (jako např. jaderných elektráren, výzkumných zařízení, energetických objektů, klinik, živnostenských a obchodních středisek, bank, veřejných prostředků příměstské dopravy - např. metra, letišť.
 • Stavba a servis poplašných zařízení a systémů pro kontrolu přístupu.
 • Bezpečnostní systémy pro obchod a průmysl.
 • Security Transfer a bezpečnostní konzultace na mezinárodní úrovni.
 • Executive Protection Service: Ochrana osob v národním a mezinárodním měřítku.

Nasazením CBS se můžete spolehnout že potenciální ohniska nebezpečí budou včas postřehnuta a zneškodněna. Správný "čich" pro situaci - to je rozhodující kvalifikace Černých Šerifů ®.

Aby bylo možné zaručit zákazníkovi jistotu, že pro každý úkol bude vždy k dispozici správný personál, probíhá stálý nábor spolupracovníků CBS, kteří jsou vybíráni podle přísných kritérií a optimálně interně školeni.

To zní logicky - ale v branži to ještě vůbec není samozdřejmostí. I mnoho šedých ovcí se vydává za Černé Šerify®. Trh vyžaduje kvalifikované bezpečnostní výkony. Černí Šerifové® jsou od roku 1990 také v Československu.Kontrolní systém


Zajistíme v objektu kontrolní systém P.E.S.


Na naše náklady zajistíme v objektu kontrolní systém P.E.S. pro automatické vyhodnocení správnosti a četnosti obchůzek dle přání zadavatele, dále pak je možnost zapůjčit radiostanici pro přímý kontakt s pracovníky CBS

Naše společnost nepožaduje žádné další příplatky pro případ:

 • rychlého neplánovaného posílení ostrahy objektu
 • mimořádného posílení ostrahy ve dnech pracovního klidu
 • použití zásahové (výjezdové) skupiny
 • kontrolního orgánu CS (kontrola výkonu služby je prováděna minimálně jednou za 12 hodin)

Požadavky objednavatele ve smyslu rozšíření poskytovaných služeb jsme schopni realizovat nejpozději do 6 hodin od zadání.

Nad rámec vymezeného předmětu plnění můžeme zabezpečit fyzickou ostrahu a ochranu dalších objektů, a to jak trvale, tak i nárazově.


Střežení objektů


Zajistíme v objektu kontrolní systém P.E.S.


Pochůzková činnost je prováděna po určité trase, která zajišťuje snížení bezpečnostních rizik na minimum. Pochůzku provádí strážný nebo psovod se služebním psem. Při obchůzce se zaměřují na pohyb a výskyt podezdřelých osoba zaparkovaných vozidel v blízkosti objektu, na sledování skutečností které by nasvědčovaly možnosti neoprávněného vynášení nebo poškozování majetku zákazníka nebo firem v pronájmu a na preventivní protipožární činnost. Zvláštní pozornost věnují rizikovým místům. Provádějí správu krizových situací (policie, hasiči, záchranná služba, plyn).

K základním povinnostem strážných patří:

 • obsluha EZS, EPS, CCTV a PCO
 • trasy může strážný nebo psovod v průběhu obchůzky změnit pouze v případě podezdření vzniku mimořádné události. Změnu se zdůvodněním uvede do služebního protokolu
 • strážný nebo psovod při podezdření na neoprávněný pohyb osob a vozidel je oprávněn osobu požádat o předložení identifikačního dokladu
 • zahájení i ukončení každé obchůzky, včetně jejího vyhodnocení a přijatých opatření má strážný nebo psovod za povinnost uvést ve služebním protokolu
 • při obchůzkách se strážný nebo psovod zaměřuje na uzavřenost budov, zajištěné vstupy, uzamčené dveře, uzamčená a zajištěná okna, neporušené mříže v přízemních oknech, nepoškozené brány a pod. Dále se zaměřuje na sledování skutečností které by nasvědčovaly možnosti neoprávněného vynášení materiálu, poškozování zařízení nebo majetku zákazníka a firem v pronájmu, na pohyb podezdřelých osob po objektu, na neporušenost oplocení, na preventivní protipožární činnost, na unikání vody a uložených kapalin, na šetření el. energií, na neporušenost pláště budovy (sprejeři) a na další skutečnosti obdobného charakteru které by mohly způsobit zákazníkovi škodu, nebo ekologickou havárii.
 • Při obchůzkách plní strážný úkoly vizuálního pozorování zejména v rizikových místech a nejbližším okolí areálu, kde zvláštní pozornost věnuje postávajícím osobám (včetně bezdomovců) které pozorují objekt, dlouhodobě zaparkovaným vozidlům, odloženým balíčkům, taškám, a pod. Systém pochůzkové kontroly P.E.S. používá strážný po celou dobu pochůzkové služby